endokrynolog
internista
dr n. med.
Joanna Malicka
RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów i partnerów biznesowych

Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki (20-709 Lublin, ul. Krasińskiego 3/45, NIP: 712-138-91-01) jako Administrator danych osobowych niniejszym informuje Panią/Pana o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o zakresie praw osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych.

Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki - nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Administratorem danych można kontaktować się telefonicznie pod nr 606982717 lub pisemnie na adres gabinetu: Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki, 20-884 Lublin, ul. Milenijna 5/27

Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, tj. w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej „RODO„), jak również Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzanych danych osobowych
Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością medyczną, gospodarczą i współpracą biznesową tj. nawiązaniem i realizacją transakcji handlowych, egzekwowaniem praw i wykonywaniem obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej z podmiotem danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) b) c ) i f) RODO jest:
• dobrowolna zgoda wyrażona poprzez kontakt z nami
• umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą fizyczną której dane dotyczą
• wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze prawnie
• uzasadniony interes realizowany przez Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki

Kategorie odbiorców danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tylko w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku prawnego Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego dr n. med. Dariusz Malicki z podmiotem danych osobowych, tj.: kancelarii podatkowej, dostawcom systemów informatycznych, firmom realizującym usługi na Państwa rzecz, bankom w zakresie realizacji płatności, instytucjom państwowym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, takim jak Urząd Skarbowy, Ministerstwo Finansów itp.

Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego dr n. med. Dariusz Malicki, tj. w celu wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń lub ochrony Państwa danych osobowych.

Podmiot danych osobowych ma prawo do:
• żądania bezpłatnego dostępu do przetwarzanych danych osobowych
• kopii przetwarzanych danych osobowych
• wnioskowania o korekty danych osobowych w przypadkach, gdy dane osobowe są nieaktualne
• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki gdy nie ma już podstaw i celu przetwarzania lub gdy osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę, lub złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub gdy dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem przepisów prawnych;
• wnioskowania o ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub możliwości przenoszenia danych
• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku naruszenia przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Specjalistyczny Gabinet Lekarski dr n. med. Dariusz Malicki nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie stosuje środków automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pragniemy poinformować, że Posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator zabezpieczony hasłem dostępu.